Některé kombinace

 

 

1. Hlavní osoba

+ 2. Hlavní osoba - položená v pravo od ní znamená, že jste si vědomi toho, že jste získali náklonost ženy s pevným charakterem. Vlevo - řiďte se radou moudré ženy.

+ 3. Karta manželství - úzký vztah

+ 10. Cesta - lákání dálek, neklid

+ 5 Dobrý pán a 30. Soudce vedle sebe - větší právní spor.

--------------------------------------------------------------------

2. Hlavní osoba

+ 3 Karta manželství, 11. Vysoká výhra a 35. Dlouhá cesta vedle sebe - čeká vás opravdu velmi šťastná náhoda

+ 17. Dostat dárek - užívat pozitivní stránky života

+ 22. Voják - žena nese odpovědnost

+ 26. Velké štěstí - důvěra a velké štěstí

+ 36. Naděje/ Velká voda - pravé Já

----------------------------------------------------------------------

3. Karta manželství

+ 1. Hlavní osoba - muž by chtěl odejít ze vztahu

+ 2. Hlavní osoba - žena se veřejně přiznává ke svému vztahu; zadaná žena

+ 5. Dobrý pán - otec nebo milenec vdané ženy

+ 6. Dobrá dáma - matka nebo milenka ženatého muže

+ 11. Vysoká výhra - svatba pro pro peníze nebo nové obchodní spojení s dobrými vyhlídkami

+ 22. Voják a 23. Soud - rozvod

+ 28. Očekávání - partner podvádí nebo svatba na sebe nechá ještě čekat

------------------------------------------------------------------------

4. Setkání

+ 1. Hlavní osoba, 5. Dobrý pán, 22. Voják, 30. Soudce - jsouli karty vykládány ženě, seznámí se s mužem

+ 2. Hlavní osoba, 12. Bohatá dívka - muž se seznámí se ženou

+ 8. Falešná osoba - pohybovat se ve špatných kruzích, být vystaven špatnému vlivu

+ 12. Bohatá dívka - dcera přijde na návštěvu

+ 15. Dobrý konec v lásce - zamilovat se

+ 25. Dojít velké cti - přijímací pohovor, povýšení, oslava zakončení studia

-------------------------------------------------------------------------

5. Dobrý pán

+ 4. Setkání - schůzka s mužem

+ 6. Dobrá dáma - rodiče, manželský pár

+ 8. Falešná osoba - někdo vás bude pomlouvat

+ 18. Malé dítě - nový začátek

+ 36. Naděje/ Velká voda - věřící, duchovně zaměřený muž

--------------------------------------------------------------------------

6. Dobrá dáma

+ 4. Setkání - setkání se ženou

+ 5. Dobrý pán - rodiče, prarodiče, případně pár

+ 8. Falešná osoba a 12. Bohatá dívka - drby, ošklivé pomluvy

+ 16. Jeho myšlenky - myšlenky matky, kolegyně, nadřízené, kamarádky, milenky.....

+ 19. Smrt a Osobní karta - neúspěch v milostných záležitostech

+ 30. Soudce - advokátka

+ 31. Krátká nemoc - lékařka

---------------------------------------------------------------------------

7. Milý dopis

+ 15. Dobrý konec v lásce - milostný dopis

+ 17. Dostat dárek a 20. Dům - šťastná náhoda, štěstí vstoupí do domu

+ 19. Smrt - smutná zráva, pokud je blízko osobní kartě tak přijde velmi brzy

+ 28. Očekávání - čekání na písemnou zprávu

----------------------------------------------------------------------------

8. Falešná osoba

+ 11. Vysoká výhra - budete podvedeni v materiálních záležitostech

+ 14. Smutná zpráva - intriky

+ 15. Dobrý konec v lásce - nečestné jednání v lásce

+ 23. Soud - vdova

----------------------------------------------------------------------------

9. Změna

+ 10. Cesta - dlouhá cesta, vystěhování do ciziny

+ 11. Vysoká výhra - velký zisk

+ 16. Jeho myšlenky - změna postoje k životu

+ 20. Dům nebo 21. Obývací pokoj - stěhování

----------------------------------------------------------------------------

10. Cesta

+ 20. Dům a osobní karta - chuť se změnit

+ 21. Obývací pokoj - nestálý život

+ 24. Krádež - během cesty se něco ztratí

-----------------------------------------------------------------------------

11. Vysoká výhra

+ 13. Karta manželství a 35. Dlohá cesta - čeká vás velmi šťastná náhoda

+ 16. Jeho myšlenky - materiální postoj, myslí jen na peníze

+ 19. Smrt - dědictví

+ 21. Obývací pokoj - starožitnosti, umělecké předměty

------------------------------------------------------------------------------

12. Bohatá dívka

+ 1. Hlavní osoba - má (mladou) milenku

+ 6. Dobrá dáma - dobře situovaná žena

+ 18. Malé dítě - jednat dětinsky a neuváženě

+ 29. Vězení - cítit se uvězněný

----------------------------------------------------------------------------

13. Bohatý dobrý muž

+ 2. Hlavní osoba - žena myslí na vzdělání

+ 7. Milý dopis - životní úroveň se zlepší

+ 14. Smutná zpráva - špatné zprávy

+ 22. Voják - vojenská služba

----------------------------------------------------------------------------

14. Smutná zpráva

+ 10. Cesta - cesta se neuskuteční

+ 18. Malé dítě - nesplněné přání z dětství

+ 32. Žal a nesnáze - velmi těžká doba

-----------------------------------------------------------------------------

15. Dobrý konec v lásce

+ 3. Manželství - stabilní vztah

+ 8. Falešná osoba - žárlivost

+ 18. Malé dítě - nová láska nebo nový začátek ve vztahu

----------------------------------------------------------------------------

16. Jeho myšlenky

+ 3. Manželství - úvahy a vyzvídání o vztahu

+ 4. Setkání - přátelské setkání

+ 7. Milý dopis - dopis, e-mail, sms nejde z hlavy

+ 8. Falešná osoba - důkladně zvážit všechny výhody a nevýhody

+ 22. Voják - uniformované, nepružné myšlení

+ 29. Vězení - člověk je v zajetí svých myšlenek, nemůže se od nich oprostit

-----------------------------------------------------------------------------

17. Dostat dárek

+ 8. Falešná osoba - někdo se chce vlichotit dárkem nebo chválou, pozor na to!

+ 19. Smrt - dědictví nebo poukázání na dědictví; neuspokojivá situace končí

+ 25. Dojít velké cti - být vyznamenán, vyhrát nějakou cenu, získat diplom

+ 32. Žal a nesnáze a Osobní karta - počáteční zármutek se obrátí ve štěstí

+ 35. Dlouhá cesta - štěstí se vás bude držet

------------------------------------------------------------------------------

18. Malé dítě

+ 3. Manželství - brzká svatba

+ 4. Setkání - dětská oslava

+ 21. Obývací pokoj - upřímná láska a věrnost přicházejí do domu

+ 36. Naděje/ Velká voda - těhotenství

-------------------------------------------------------------------------------

19. Smrt

+ 3. Manželství - konec vztahu

+ 8. Falešná osoba - lstivá žena vám způsobí škodu

+ 9. Změna - pozor při aktivitách

+ 10. Cesta - opatrně při cestovámí; případně se cesta neuskuteční

+ 30. Soudce - soudní řízení nedopadne dobře

--------------------------------------------------------------------------------

20. Dům

+ 7. Milý dopis - nájemní smlouva, hypotéka

+ 9. Změna - stěhování

+ 14. Smutná zpráva - starosti v rodině

+ 24. Krádež - hrozí, že přijdete o dům, také vloupání

+ 34. Práce - stabilita v zaměstnání

--------------------------------------------------------------------------------

21. Obývací pokoj

+ 5. Dobrý pán - do vašeho života brzy vstoupí muž

+ 16. Jeho myšlenky - zabývat se sám sebou

+ 26. Velké štěstí - brzy dojde k zasnoubení

--------------------------------------------------------------------------------

22. Voják

+ 10. Cesta - pozor na autobusy v silničním provozu

+ 17. Dostat dárek - pomůže uniformovaná osoba

+ 20. Dům - kasárna nebo bezpečná situace, pocit bezpečí

+ 34. Práce - zaměstnání s uniformou

--------------------------------------------------------------------------------

23. Soud

+ 3. Manželství - rozvod nebo předmanželská smlouva

+ 7. Milý dopis - Dobrý výsledek nějaké záležitosti

+ 8. Falešná osoba - nespravedlivý posudek

+ 16. Jeho myšlenky - dumat o tom, jak záležitost dopadne

+ 24. Krádež - snaha získat zpět něco odcizeného

---------------------------------------------------------------------------------

24. Krádež

+ 8. Falešná osoba - podvodník, podvodnice

+ 11. Vysoká výhra - finanční ztráta

+ 22. Voják - zklamaná důvěra

+ 31. Krátká nemoc - tajná nevěra

--------------------------------------------------------------------------------

25. Dojít velké cti

+ 7. Milý dopis - důležitá zpráva, která vás posune dál

+ 19. Smrt - projekt bude dokončen

+ 24. Krádež - někdo používá falešný titul; krádež duševního vlastnictví

+ 34. Práce - větší ctižádost, pocit naplnění v práci

+ 35. Dlouhá cesta - úspěch se dostaví až ve stáří

-------------------------------------------------------------------------------

26. Velké štěstí

+ 3. Manželství - štěstí v partnerském vztahu

+ 8. Falešná osoba - falešné iluze

+ 11. Vysoká výhra - výhra není daleko

+ 14. Smutná zpráva - náhlé onemocnění rychle a bez obtíží přejde

+ 21. Obývací pokoj - domácí štěstí

--------------------------------------------------------------------------------

27. Nečekané peníze

+ 7. Milý dopis - dobrá smlouva

+ 19. Smrt - velké obchodní ztráty

+ 20. Dům - nákup, stavba nebo výhodný prodej domu

+ 28. Očekávání - čekání na peníze

--------------------------------------------------------------------------------

28. Očekávání

+ 7. Milý dopis - očekávání zprávy

+ 8. Falešná osoba - vkládat do někoho zbytečné naděje

+ 18. Malé dítě - přání z dětství

+ 36. Naděje/ Velká voda - touha po hlubokém citu

--------------------------------------------------------------------------------

29. Vězení

+ 4. Setkání - cítit se společensky omezován

+ 10. Cesta - člověk by se rád osvobodil ze svých pout a utekl pryč

+ 15. Dobrý konec v lásce - partnerský vztah vás omezuje

+ 17. Dostat dárek - vznik závazku tím, že přijmete dar

--------------------------------------------------------------------------------

30. Soudce

+ 5. Dobrý pán - právník

+ 16. Jeho myšlenky - logické myšlení

+ 18. Malé dítě - opatrovník

+ 22. Voják - a osobní karta - civilní proces

-------------------------------------------------------------------------------

31. Krátká nemoc

+ 3. Manželství - manželská terapie

+ 4. Setkání - návštěva nemocnice nebo nemocného

+ 8. Falešná osoba - tato osoba zapříčiní vaši neoc

+ 24. Krádež - ztráta energie, někdo někoho obírá o energii

+ 35. Dlouhá cesta - dlouhodobé trápení

------------------------------------------------------------------------------

32. Žal a nesnáze

+ 8. Falešná osoba - jste vystaveni lžím

+ 9. Změna - změna přinese samé nevýhody

+ 10. Cesta - starosti a útrapy na cestě

+ 14. Smutná zpráva - varování před velkým trápením

------------------------------------------------------------------------------

33. Chmurné myšlenky

+ 16. Jeho myšlenky - negativní myšlení

+ 27. Nečekané peníze - finanční problémy

+ 31. Krátká nemoc - deprese

-----------------------------------------------------------------------------

34. Práce/ Zaměstnání

+ 9. Změna - změna v zaměstnání

+ 19. Smrt - výpověď, změna místa

+ 21. Obývací pokoj - práce z domova nebo domácí práce

+ 29. Vězení - není jiné východisko, než tuto práci vykonat

------------------------------------------------------------------------------

35. Dlouhá cesta

+ 11. Vysoká výhra - bohatství přijde ve stáří

+ 20. Dům - návštěva zdaleka

+ 29. Vězení - delší setrvání v nepříjemné situaci

+ 31. Krátká nemoc - zatím žádné zlepšení na obzoru

-----------------------------------------------------------------------------

36. Naděje/ Velká voda 

+ 3. Manželství - naděje na trvalý vztah

+ 8. Falešná osoba a 31. Krátká nemoc - problém s alkoholem

+ 19. Smrt - médium, zasvěcení

+ 34. Práce - pracovat na uskutečnění svých přání

 

 

 

 

Anketa

Věříte výkladu z karet?

Ano zcela (3 149)
Ne vůbec (1 637)

Celkový počet hlasů: 5518